TOP PLUSZ Pályázatok


ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
Programok, pályázatok
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását a következő operatív programok keretében tervezi.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, leszakadó tendenciákat mutató térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. A TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése.
A TOP biztosítja a fő kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához.
A TOP a Kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira tekintettel az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:
I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása
II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása

A TOP beavatkozási területei a következők:

1. Térségi gazdaság¬fejlesztés a foglalkoz¬tatási helyzet javítása érdekében
2. Vállalkozás¬barát, népesség¬megtartó település¬fejlesztés
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
4. A helyi közösségi szolgáltatá¬sok fejleszté¬se és a társadalmi együtt¬működés erősítése
5. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)
6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoz¬tatás ösztönzés, társadalmi együttmű¬ködés


Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A program fő fókusza a hazai vállalkozások fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának, méretének növekedése a gazdasági és foglalkoztatás növekedés alapja, illetve a versenyképesség megőrzésére, javítására irányuló elképzelések motivációjának és pénzügyi hátterének forrása. Versenyképes cégekre van szükség ahhoz, hogy egy térség és az ország egésze képes legyen megőrizni lakosságát. 

Emellett a program kiemelt hangsúlyt helyez a foglalkoztatás bővülésére, amely nélkül elképzelhetetlen egy ország gazdasági fejlődése és lakosai jólétének emelkedése. 

Harmadrészt a program elősegíti a megélt növekedést – a gazdasági növekedésért tett erőfeszítéseket akkor fogadja el a társdalom, ha annak eredményeképpen nőnek a munkabérek és a vállalkozói jövedelmek. Hatásai az életszínvonal emelkedésén túlmutatnak. A növekedés hozama a stabilabb egzisztencia, a továbblépési lehetőségek körének bővülése (pl. gyerekvállalás, a gyerekek taníttatása, vállalkozásindítás, stb.), a közszolgáltatások minőségének javítása vagy a finanszírozásukhoz szükséges adóterhek enyhítése. 

Prioritási tengelyek:

1. Kis- és középvállalkozások
2. K+I
3. IKT
4. Energia
5. Foglalkoztatás és képzés
6. Turizmus
7. Pénzügyi eszközök

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, illetve a Nemzeti Reformprogram célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése nélkül. Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit végrehajtani.  Az operatív program 1. és 2. prioritása a közigazgatási fejlesztéseket, 3. és 4. prioritása a közszolgáltatási fejlesztéseket fedi le.

Prioritási tengelyek:

1. Szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése
2. A szolgáltató közigazgatás infrastruktúra feltételeinek fejlesztése 
3. A közszolgáltatási innováció erősítése 
4. A közszolgáltatási innováció erősítéséhez szükséges infrastruktúra feltételek fejlesztése

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.

Prioritási tengelyek:

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 
2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása
3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása
4. Közlekedési rendszer energiahatékonyságának javítása 


Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

Prioritási tengelyek:

1. Együttműködő társadalom
2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 
3. Gyarapodó tudástőke
4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Prioritási tengelyek:

1. Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
2. Települési vízellátás, szennyvíz- elvezetés- és tisztítás, Szennyvízkezelés fejlesztése 
3. Hulladékgazdálkodással, és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek 
4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 

Vidékfejlesztési Program (VP)

Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.

Prioritási tengelyek:

A 2014-20-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program prioritásai között szerepel a mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése, a termelői csoportok és szervezetek létrehozása, valamint a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereihez kapcsolódó fejlesztések, emellett az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások. Továbbra is támogatásban részesülnek az agrár-környezetvédelmi tevékenységek, az ökológiai gazdálkodás és a Natura 2000-hez, valamint a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. A vidéki térségek vonatkozásában kiemelt szerepet kapnak az alapvető szolgáltatások és a falvak megújításához kapcsolódó akciók, valamint LEADER helyi fejlesztések támogatása.