Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

EFOP-1.6.3-17-2017-00018

Megyei Szintű Felzárkóztatás-Politikai Programok Hajdú-Bihar Megyében

Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében

Kedvezményezett neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Projekt címe, azonosító száma: „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” (EFOP-1.6.3-17-2017-00018)

A szerződött támogatás összege: 56,7 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt befejezési dátuma: 2021. 06. 30.


Projekt tartalma:
 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívásra 2017. szeptember 14-én „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” címen. A projekt 56,7 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósítása 2018.01.01-én megkezdődött a támogatói okiratban foglaltak szerint.

A pályázat alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

Általános projekt információk

A pályázat keretében megvalósítandó további célok:

  • Új együttműködések generálása területi szinten, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatás hiányok kiküszöbölésére.
  • Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása.
  • Hajdú-Bihar megye kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében.
  • Járási és megyei szinten, a már működő, az esélyteremtő környezet kialakítását célzó, szakterületekhez kapcsolódó együttműködések, hálózatok munkájának összehangolása, a már meglévő területi együttműködések támogatása, illetve újak generálása szolgáltatás hiányok feltérképezése és helyi erőforrásokra alapozva megoldások keresése a hiányok pótlására.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett oldalán, a pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően a szakmai feladatokat 1 fő felzárkózási munkatárs és 1 fő felzárkózási koordinátor, míg a projektmenedzsmenti feladatok ellátását 1 fő projektmenedzser, és 1 fő pénzügyi vezető látja el.


A projekt szakmai munkatársai:

Ozsváth Laura Katalin
E-mail: ozsvath.laura.katalin@hbmo.hu
Tel: +36 52/507-526

Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum munkája:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a pályázat megvalósítása során évente 2 alkalommal Megyei Felzárkózási Fórumokat szervez, a teljes projektidőszak alatt (2018.01.01-2021.06.30.) összesen 6 alkalommal. Valamennyi 6 alkalom megtartása került a következők szerint:

2018. május 16-án alakult meg és tartotta első ülését a Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet civil szervezetek számára a Megyei Felzárkózási Fórum munkájában való részvételre

A Fórumok megtartására a felhívásban foglaltaknak megfelelően került sor:

I. Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum             2018.05.16.
II. Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum            2018.12.04.
III. Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum           2019.06.20.
IV. Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum           2019.12.10.
V. Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum            2020.11.26.
VI. Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum           2021.03.25.

A Felzárkózási Fórumok tervezett tematikája tartalmazza a megyében hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatban felmerülő problémák teljes körét:

  • Megyei területi egyenlőtlenségek csökkentése
   • a megyében élő hátrányos helyzetű csoportokhoz kapcsolódó területek:
    • lakhatás, szegregátum,
    • közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, közbiztonság,
    • gazdaság és vállalkozásfejlesztés,
    • foglalkoztatás, közfoglakoztatás, munkaerőpiac,
    • nők esélyegyenlősége
  • Oktatás
   • közoktatás, felnőttképzés
   • gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
  • Egészségügy
   • egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
   • fogyatékkal élők és idősek helyzete, prevenció,
   • csecsemő-gyermek és ifjúsági egészségügy fejlesztés
  • Szociális szolgáltatások
   • időseket és fogyatékkal élőket érintő szociális ellátások,
   • gyermekvédelem
  • Szemléletformálás
   • civil és egyházi szervezetek bevonása, együttműködések elősegítése

Az üléseken a tagok és az állandó meghívottak részletes tájékoztatást kaptak az adott időszakban megvalósított tevékenységekről, kiemelten az adott időszakban lebonyolításra került Munkacsoport ülések alapján az adott Munkacsoport munkájáról és döntöttek a munkacsoport által feltárt problémákról, valamint javaslati lehetőségekről.

A Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum negyedik ülésén elfogadta a Szolgáltatási Út Térképet. A Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum hatodik ülésén elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Esélyteremtő Paktumot.

Tematikus munkacsoport ülések munkája:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Fórum mellett 4 Megyei Felzárkózási Munkacsoportot is kívánt működtetni, amelyek összehívására a projektidőszak alatt 12 alkalommal kerül sor. A tematikus ülések a megye különböző településein kerülnek megszervezésre.

Az alábbi 4 munkacsoport kialakítására került sor:

  • Területfejlesztési munkacsoport (4 alkalom)
  • Oktatás és képzési munkacsoport (2 alkalom)
  • Egészségügyi és szociális munkacsoport (2 alkalom)
  • Felzárkózási munkacsoport (4 alkalom)

A tematikus munkacsoportok célja, a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködési lehetőségek feltérképezése és megoldási javaslatok megfogalmazása a Fórum részére. A munkacsoportok tagjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közül a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban meghatározott hátrányos helyzetű célcsoportok (mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) körülményeivel, problémáival foglalkoznak, a beavatkozási területek dimenzióiban.

A tematikus munkacsoport ülések tagjai a célcsoportok vonatkozásában szakmai tapasztalattal és/vagy érintettséggel rendelkeznek. Az összejövetelekre meghívást kapnak, az adott témában speciális szakmai ismeretekkel rendelkező, a célcsoporttal régóta kapcsolatban lévő, vagy tapasztalati szakértőként résztvevő külső személyek is.

Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítása során közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat megszervezését vállalta a 36 hónapos megvalósítási időszak alatt évente 4, összesen 12 alkalommal. A rendezvények előkészítése során kiemelten fontos szerepet kapott, hogy az egész megyére kiterjedően kerüljön sor a 12 rendezvény lebonyolítására, így az egyes helyszínekhez kapcsolódóan felosztásra kerültek a megye települései, így a 82 település mindegyikén megszólításra kerülnek a hátrányos helyzetű célcsoportok – minden település esetében legalább 4 fő bevonására sor kerül.

A rendezvények a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz (mélyszegénységben élők és romák, idősek, gyermekek, nők és fogyatékkal élők) kapcsolódóan kerültek megszervezésre, széles körűen, az adott témában érintett lakosság bevonásával.

A rendezvények, olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakításuk kezdeményezését szolgálják, amelyeknek céljai a következők:

  • életvezetési tanácsadás,
  • családi életvitelre nevelés,
  • adósságkezelési tanácsadás,
  • pénzügyi integráció.

A rendezvények célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) által meghatározott beavatkozási irányok helyi szintű érvényesülésének vizsgálata és elősegítése volt, valamint a helyi szükségleteknek, igényeknek és forrásoknak megfelelő, egymást támogató lehetőségek összekapcsolása, szemléletformálás, közösségfejlesztési törekvések, az egyének aktív bevonódásának generálása.

Egy olyan komplex rendezvénysorozat került kialakításra, amely során egy-egy alkalommal az adott térségben élő hátrányos helyzetű célcsoportok (mélyszegénységben élők és romák, idősek, gyermekek, nők, fogyatékkal élők) számára csoportos, illetve egyéni tanácsadások, valamint közösségi szintű konzultáció megtartására került sor a következőek szerint:

  • tanácsadások megtartása 4 témában: adósságkezelési tanácsadás, pénzügyi integráció, életvezetési tanácsadás, családi életvitelre nevelés
  • kiegészítő tanácsadások megtartása helyszínenként 3 témában,
  • egyéni tanácsadások 5 témában kerülnek megtartásra, amelyek a jelenlévőknek saját problémáinak kezelését hivatott elősegíteni
  • közösségi szintű konzultáció, amely a helyi és térségi szinten előforduló problémák kezelésére és vizsgálatára is ad lehetőséget a foglalkoztatási problémák helyi szintű kezelésére, a térségi munkaerő-áramlás optimalizálására, a lakosságmegtartás kihívásai és azzal összefüggésben álló intézkedésekre, a humánszolgáltatások újra-szervezésére, szegregációra, hátrányos megkülönböztetés felszámolására, közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, valamint a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyeik javítására.

Ezek a rendezvények úgy épültek fel, hogy támogassák, elősegítsék a munkacsoportok és a Megyei Felzárkózási Fórumok által meghatározott beavatkozási irányokra vonatkozó javaslattételt.

2018. évben 4 alkalommal, a megye négy különböző településén egynapos programok keretében kerültek lebonyolításra:

 • Hajdúhadház: 2018. október 10.
 • Hajdúsámson: 2018. október 17.
 • Létavértes: 2018. november 21.
 • Hosszúpályi: 2018. december 12.

2019. évben 4 alkalommal, a megye négy különböző településén egynapos programok kerültek lebonyolításra:

  • Berettyóújfalu: 2019. október 25.
  • Csökmő: 2019. november 13.
  • Földes: 2019. november 29.
  • Kaba: 2019. december 11.

2020. évben 3 alkalommal kerültek megrendezésre a rendezvények, valamint 2021. első félévében került sor a 12. közösségi együttműködést erősítő rendezvény lebonyolítására Hajdúszoboszló településen, abból adódóan, hogy a 2020-as évben a kialakult járványügyi helyzetre és a rendezvények tilalmára vonatkozó szabályozásból adódóan nem volt lehetőség korábban. A megye négy különböző településén egynapos programok kerültek lebonyolításra:

  • Hajdúnánás: 2020. február 20.
  • Polgár: 2020. október 07.
  • Balmazújváros: 2020. október 28.
  • Hajdúszoboszló: 2021. június 23.
Szervezetfejlesztő, érzékenyítő képzések/tréningek lebonyolítása az önkormányzati munkatársak számára:

A „Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzés” című képzés lebonyolítására 2018-ban, az „Esélyteremtő attitűd formálása” képzésre 2019. februárjában került sor. Az egyéni és csoportos szupervíziós tréning lebonyolítására pedig 2021. április és június közötti időszakban történt.

A „Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok” tevékenység keretében a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok alapján megvalósult további szakmai tevékenységek:

1) Esélyegyenlőségi tréning szervezése és megtartása a Hajdú-Bihar megyei települési és nemzetiségi önkormányzatok vezetői, települési önkormányzati feladatokat ellátó intézmények vezetői, munkatársai, továbbá civil szervezetek részére.

A projekt megvalósítása során a bevonásra került szervezetek részéről igényként merült fel az esélyegyenlőség, integráció, a befogadás megerősítését és a sztereotípiák, előítéletek, a hátrányos megkülönböztetés kialakulásának megértését, megelőzését célzó érzékenyítő, szemléletformáló képzés résztvevői körének kibővítése. A felmerülő igények kielégítése érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vállalta, hogy a hivatal dolgozói után további 100 fő részére lehetőséget biztosítson a képzésen/tréningen való részvételre. 100 fő részére 10 órás Esélyegyenlőségi tréning (a képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001658/2017/D120) került lebonyolítása. A képzések 2021. június 8. és 2021. június 18. közötti időszakban 10 alkalommal, járásonként 1 településen (Nagyrábé, Nádudvar, Debrecen, Pocsaj, Balmazújváros, Bojt, Hajdúböszörmény, Újléta, Hajdúnánás, Hajdúhadház) került lebonyolításra. A tréningen résztvevők közül valamennyien sikeresen elvégezték a 10 órás képzést.

2) A felzárkóztatásban érintett civil szervezetek adatbázisának készítése Hajdú-Bihar megyére vonatkozóan.

A projekt keretében szervezett munkacsoport üléseken többször felvetődött egy olyan adatbázis létrehozásának a szükségessége, amely közvetlenül a felzárkózási területeken (felzárkózási területek: lakhatás, foglalkoztatás, oktatás, képzés, szociális terület, egészségügyi terület, bevonás, szemléletformálás) feladatot végző szervezetek adatait tartalmazza, az általuk jellemzően ellátott feladatkör meghatározásával, konkrét elérhetőségekkel, főbb projekttapasztalatok felsorolásával. Az adatbázisban szereplő információk segítenek eligazodni és információkkal ellátni a felzárkózásban szerepet vállaló partnerek mindennapi munkáját, valamint együttműködési lehetőséget is biztosít. A felmérés megvalósult, az elkészült adatbázis tartalmazza a 2021. júniusában a Hajdú-Bihar megyében székhellyel rendelkező, továbbá a megyében székhellyel nem rendelkező, azonban itt tevékenységet végző, felzárkózási területeken (lakhatás, foglalkoztatás, oktatás, képzés, szociális terület, egészségügyi terület, bevonás, szemléletformálás) tevékenykedő civil és egyházi szervezeteket.

3) Szenvedélybetegségek felméréséről szóló kutatás alapján tanulmány készítése

A projektben készített személyes interjúk és a munkacsoport ülések alkalmával – elsősorban a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott szempontból kedvezményezett településeken – problémaként jelent meg a szenvedélybetegséggel élők magas száma. A szenvedélybetegségek jelenléte nagyban korlátozza a hátrányos helyzetű munkavállalókat a nyílt munkaerő-piacra való kijutásban, valamint a mindennapi életben. A megyei önkormányzatnak nem volt pontos és részletes információja a megyében jelen lévő szenvedélybetegek helyzetével kapcsolatban, ezért szakemberek bevonásával egy erről szóló tanulmány elkészítését tartotta fontosnak, összhangban a projekt általános céljaival.

2021. évtől a megyei önkormányzatok nagyobb szerepet kapnak a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos koordinációs tevékenység biztosításában, a Kábítószer Egyeztető Fórumok munkájának koordinálásában, ami érinti a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos, a településeken jelentkező hiányterületek beazonosítását és cselekvési terv kidolgozását, valamint a helyi és megyei szintű együttműködés javítását. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a jelen projekt keretében 22 db a fentiekben hivatkozott rendelet alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott szempontból kedvezményezett, továbbá a KSH adatai alapján szegregátummal rendelkező megyei településen a szenvedélybetegségek felméréséről szóló kutatás alapján tanulmányt készíttetett. A dokumentumban a kutatási eredmények összefoglalása, valamint a szenvedélybetegségek ártalmainak helyi szintű mérséklésére vonatkozó javaslatok, lehetőségek megfogalmazása történt meg.

4) Jó gyakorlat kisfilm készítése

A projekt által megfogalmazott szolgáltatási hiányok csökkentésének egyik lehetséges módja a felzárkózással kapcsolatba hozható jó gyakorlatok összegyűjtése és azok bemutatása által történő népszerűsítése. A megvalósítás során egyértelmű célként került megfogalmazásra a felzárkózást támogató projektek jó gyakorlatainak megismerése, ezért a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a pályázat keretében külső vállalkozó bevonásával egy kisfilmet készíttetett.

A beszerzés eredményeként 1 darab 15 perces kisfilm készült el, mely a CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért nevű civil szervezet által kidolgozott és alkalmazott, a hátrányos helyzetben élő munkavállalók foglalkoztatási helyzetének javításához kapcsolódó jó gyakorlatot mutatja be.

A kisfilm itt tekinthető meg.

A projekt eredményeként elkészült szakmai dokumentumok:

Szolgáltatási Út Térkép (SZÚT)

A projekt eredményeképpen a megvalósítás 24. hónapjára elkészült a Szolgáltatási Út Térkép (a továbbiakban: SZÚT). A dokumentum középpontjában a helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása, illetve azok megoldási javaslatai állnak. A Hajdú-Bihar megyében meglévő szolgáltatások lakossági elérésének vizsgálatára, kiemelten a helyi szinten hiányzó szolgáltatások és annak megoldási javaslatainak beazonosítására a Megyei Felzárkózási Fórumok, a munkacsoport ülések, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programok és Járási Esélyteremtő Programtervek, egyéb szakmai szervezetekkel történő egyeztetések és a rendelkezésre álló megyei statisztikai adatok elemzése alapján került sor. A dokumentumot a Megyei Felzárkózási Fórum 2019. december 10-én fogadta el.

Megyei Esélyteremtő Paktum

A projekt másik kiemelt stratégiai dokumentuma a Megyei Esélyteremtő Paktum, (a továbbiakban: MEP), amely a Megyei Felzárkózási Fórum 2021. március 25-én fogadott el.  A MEP a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, amely a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat nyújt a települési szinten jelentkező hiányok ellátására. A MEP javaslatokat fogalmaz meg a beazonosított felzárkózási problémák megoldására, meghatározva az együttműködésben résztvevő szervezetek és felelősök körét, illetve a további konkrét feladatokat.

A dokumentum elsősorban a projekt keretében együttműködő és a már meglévő erőforrásokra építi a későbbi megvalósítást, valamint partnereinek meghatározását. A külső forrásból megvalósítható intézkedéseket a dokumentum külön táblázatba jeleníti meg.

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

Hajdú-Bihar megyei Szolgáltatási Út Térkép

Hajdú-Bihar Megyei Esélyteremtő Paktum

Egységes civil adatbázis

Szenvedélybetegségről szóló tanulmány

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2014-2020 európai uniós fejlesztési ciklus forrásaiból nyertes pályázataink
Megosztás: